Výrok rozhodnutia :

Finax, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-173-438 k č.sp.: NBS1-000-031-601

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti Finax, o.c.p., a. s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 306 727, povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-074-700, č. sp. NBS1-000-012-426 zo dňa 5. decembra 2017 tak, že spoločnosti Finax, o.c.p., a. s. povoľuje podľa ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta zákona o cenných papieroch držať finančné nástroje na vlastný účet.