Výrok rozhodnutia : Slovakway s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-123 k č.sp.: NBS1-000-002-325

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia §  29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon") udeľuje devízovú licenciu č. 800 643 spoločnosti Slovakway s.r.o., so sídlom Súťažná 1125/21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 156 527 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti.