Výrok rozhodnutia :

PEMG-Slovakia s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-228-621 k č.sp.: NBS1-000-044-757

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-2370/2013-1 zo dňa 08.04.2013, zmenené rozhodnutím č. ODT-1329/2014-1 zo dňa 09.04.2014 a rozhodnutím č. ODT-2607/2015-1 zo dňa 22.06.2015 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi – spoločnosti PEMG-Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 46 816 526 za: 1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť PEMG-Slovakia nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti PEMG-Slovakia nespĺňa od 24.02.2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu a prijímania vkladov, vzhľadom na to, že úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch najneskôr do 23.02.2019 a zároveň osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta nespĺňa od 20.12.2018 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, keďže najneskôr do 19.12.2018 úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v tomto sektore najmenej každé štyri roky, od 14.01.2019 nespĺňa požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu, keďže najneskôr do 13.01.2019 úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v tomto sektore najmenej každé štyri roky a od 05.02.2019 nespĺňa požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore prijímania vkladov, keďže najneskôr do 04.02.2019 úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v tomto sektore najmenej každé štyri roky a taktiež nesplnila povinnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu a prijímania vkladov najneskôr do 23.02.2019; 2. porušenie § 18 ods. 12 v spojení s § 18 ods. ods. 2 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť PEMG-Slovakia neoznámila Národnej banke Slovenska zmenu v skutočnosti uvedenej v § 18 ods. 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní, t.j. neoznámila Národnej banke Slovenska zmenu osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu a zároveň nepreukázala Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v § 18 ods. 2, ods. 4 a ods. 6 zákona o finančnom sprostredkovaní týkajúcich sa osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu a 3. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že spoločnosť PEMG-Slovakia na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.