Výrok rozhodnutia :

AUTOALLES, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: NBS1-000-012-970 k č.sp.: NBS1-000-003-936

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade z 12. 5. 2017, ktorý v zákonnej lehote podala spoločnosť AUTOALLES, s.r.o. [IČO: 36359033, sídlo: Košická 34, 080 01 Prešov, korešpondenčná adresa: Trusalova 1, 038 53 Turany (aj sídlo do 30. 12. 2011)] proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-936, č. z. 100-000-035-126 z 2. 5. 2017, ktorým tejto spoločnosti ako samostatnému finančnému agentovi (účastníkovi konania), bola podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) uložená pokuta 1 400 eur (slovom: jedentisícštyristo eur) za porušenie ustanovení § 18 ods. 11 prvej vety v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 treťou vetou zákona o finančnom sprostredkovaní v rozhodnom znení tým, že spoločnosť AUTOALLES, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti AUTOALLES, s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti AUTOALLES, s.r.o., nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky (teda do 18. 5. 2016) overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a následne po uplynutí tejto lehoty už v rozhodnom období od 19. 5. 2016 do 5. 8. 2016 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch, a takto r o z h o d l a :Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-936, č. z. 100-000-035-126 zo dňa 2. 5. 2017 m e n í takto:
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní účastníkovi konania, spoločnosti AUTOALLES, s.r.o. [IČO: 36359033, sídlo: Košická 34, 080 01 Prešov, korešpondenčná poštová adresa: Trusalova 1, 038 53 Turany (aj sídlo do 30. 12. 2011)] u k l a d á pokutu 1 400 eur (slovom jedentisícštyristo eur) za porušenie ustanovení § 18 ods. 11 prvej vety v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 treťou vetou zákona o finančnom sprostredkovaní v rozhodnom znení tým, že spoločnosť AUTOALLES, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti AUTOALLES, s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti AUTOALLES, s.r.o., nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky (teda do 18. 5. 2016) overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a následne po uplynutí tejto lehoty (po 18. 5. 2016) už v rozhodnom období od 19. 5. 2016 do 4. 8. 2016 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch.