Výrok rozhodnutia :

AXA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-164-729 k č.sp.: NBS1-000-032-293

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. j) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.“. Návrh úplného znenia štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.“ zo dňa 11. decembra 2018 je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA d.d.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.