Výrok rozhodnutia :

Pro Partners Holding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-315-952 k č.sp.: NBS1-000-066-173

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 521, LEI: 097900BGMJ0000059415 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 12. novembra 2021 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 521, LEI: 097900BGMJ0000059415 s názvom Pro Partners Holding VII v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 250 000 000 CZK, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 10 000 CZK, s identifikačným kódom ISIN SK4000018859, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,5 % p. a., s dňom vydania 15. apríla 2021 a so splatnosťou 15. apríla 2025. Prospekt zo dňa 12. novembra 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.