Výrok rozhodnutia : OTP Banka Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-177-197 k č.sp.: NBS1-000-037-449

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  OTP Banke Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Adrienny Erdös za člena dozornej rady.