Výrok rozhodnutia :

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-229-544 k č.sp.: NBS1-000-049-393

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 na voľbu Ing. Róberta Kopála, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Štefana Králika 12, 841 08 Bratislava za člena predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.