Výrok rozhodnutia :

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-159-901 k č.sp.: NBS1-000-035-442

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35 695 820, na voľbu osoby – Ing. Zuzana Humecká, dátum narodenia xz.xz.xzxz, trvalý pobyt xzxzxzxz, xzxzxzxz – navrhovanej za člena predstavenstva spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.