Výrok rozhodnutia :

Auto Poradca, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-8022/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti: Auto Poradca, s.r.o. so sídlom Sliezka 9, 831 03 Bratislava, IČO: 48 003 930 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-4612/2016-1 zo dňa 4. mája 2016 tak, že ho zužuje o sektor poistenia alebo zaistenia. Spoločnosť Auto Poradca, s.r.o. so sídlom Sliezka 9, 831 03 Bratislava,
IČO: 48 003 930 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov