Výrok rozhodnutia :

Prima Alfa, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-261-509 k č.sp.: NBS1-000-051-348

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)
I. ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Prima Alfa, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava, IČO: 43 769 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48991/B pokutu vo výške 3 000 eur (slovom tritisíc eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. dohľadom na diaľku, a to za:
1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Prima Alfa, s. r. o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. nespĺňala od 24.2.2019 do začatia tohto konania o uložení sankcie požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, vzhľadom na to, že úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia
v lehote do 23.2.2019 a zároveň osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. nespĺňala od 24.2.2019 do začatia tohto konania o uložení sankcie požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, vzhľadom na to, že úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 23.2.2019. Osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. vykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia následne 13.11.2019;
2. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom tým, že spoločnosť Prima Alfa, s. r. o. na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.
Spoločnosť Prima Alfa, s. r. o. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený
v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 43769471;
a zároveň súbežne
II. ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov uvedených v časti I. výroku tohto rozhodnutia, ktoré spočíva
a) v povinnosti spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. zabezpečiť plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania tak, aby osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. úspešne vykonala odbornú skúšku a absolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti
v sektore poistenia alebo zaistenia do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zároveň osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. absolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a
b) v povinnosti spoločnosti Prima Alfa, s. r. o. preukázať Národnej banke Slovenska splnenie povinnosti uloženej v II. časti písm. a) výroku tohto rozhodnutia do 30 dní po jej splnení.