Výrok rozhodnutia :

Generali Poisťovňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-964/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 79 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 77 ods. 1 písm. e) zákona o poisťovníctve spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 na vykonávanie finančného sprostredkovania pre finančné inštitúcie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 77 ods. 19 zákona o poisťovníctve Národná banka Slovenska určuje spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s. lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.