Výrok rozhodnutia :

AXA, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-157-060 k č.sp.: NBS1-000-034-345

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821, na zvolenie osoby – Mgr. Heleny Radovanskej, PhD., dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX - za člena predstavenstva spoločnosti AXA d.s.s., a.s.