Výrok rozhodnutia :

Leaseportal, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-226-524 k č.sp.: NBS1-000-044-656

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-727/2016 zo dňa 16.02.2016 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Leaseportal, s. r. o., so sídlom Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 298 908, za: 1. porušenie ustanovenia § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s ustanovením § 18 ods. 2 písm. b), ustanovením § 21 ods. 7, ustanovením § 22 ods. 1 a ustanovením § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Leaseportal, s. r. o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za finančné sprostredkovanie, ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti Leaseportal, s. r. o. nespĺňa od 24.02.2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, nakoľko neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 23.02.2019 a zároveň úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore najneskôr do 09.06.2019; 2.porušenie ustanovenia § 18 ods. 12 v spojení s ustanovením § 18 ods. 4 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Leaseportal, s. r. o. neoznámila Národnej banke Slovenska zmenu v skutočnosti uvedenej v ustanovení § 18 ods. 4 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní, t. j. neoznámila Národnej banke Slovenska zmenu sídla a túto zmenu Národnej banke Slovenska nepreukázala;
3. porušenie ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 35 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom tým, že spoločnosť Leaseportal, s. r. o. na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.