Výrok rozhodnutia : Fair Credit Slovakia, SE

Číslo rozhodnutia : ODB-6174-2/2015

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Fair Credit Slovakia, SE, so sídlom Mlynské  nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 129 701, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2224/B (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.