Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9688/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 4a ods. 7 zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch:1. Opis cenných papierov zo dňa 18.9.2014 vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. RC Erste 2015" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000216 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 2.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 14.10.2014 a so splatnosťou dňa 14.10.2015, 2. Súhrnný dokument zo dňa 18.9.2014, ktoré spolu s Registračným dokumentom zo dňa 2.5.2014 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-4796/2014-1 zo dňa 7.5.2014 v znení Opisu cenných papierov zo dňa 3.9.2014 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-9227/2014-1 zo dňa 8.9.2014 budú po zverejnení tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. Opis cenných papierov zo dňa 18.9.2014 a Súhrnný dokument zo dňa 18.9.2014 sú prílohou tohto rozhodnutia.