Výrok rozhodnutia :

UNIQA poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-302-054 k č.sp.: NBS1-000-060-227

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 79 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona o poisťovníctve
- spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava,
IČO: 00 653 501, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 843/B (ďalej len „UNIQA poisťovňa, a.s.“ alebo „účastník konania“),
- spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 136/810, 160 12 Praha 6,
IČO: 492 40 480, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2012 (ďalej aj ako „UNIQA pojišťovna, a.s.“ alebo „účastník konania“),
- spoločnosti AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 281 95 604, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 12826 (ďalej aj ako „AXA pojišťovna a.s.“ alebo „účastník konania“) a
- spoločnosti AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 618 59 524, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2831 (ďalej aj ako „AXA životní pojišťovna a.s.“ alebo „účastník konania“)
na zlúčenie účastníkov konania, pričom zanikajúcimi spoločnosťami sú UNIQA poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. a nástupníckou spoločnosťou je UNIQA pojišťovna, a.s., a to na základe žiadosti predmetných účastníkov konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 31. marca 2021 č. záznamu 100-000-281-100.
Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 19 zákona o poisťovníctve určuje účastníkom konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu dvanásť mesiacov odo dňa udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.

EN_Decision_UNIQA.pdf [.pdf, 174 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/EN_Decision_UNIQA.pdf