Výrok rozhodnutia :

mFinanse SK s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-302-814 k č.sp.: NBS1-000-063-251

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti mFinanse SK s. r. o., so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 53 789 121 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.