Výrok rozhodnutia :

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9772/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ v článku III bode 2, v článku V – vypúšťa sa bod 11 a Príloha č. 2, v článku XIV bode 4. Návrh úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“ zo dňa 26. júla 2016 je prílohou tohto rozhodnutia.
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 13 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.