Výrok rozhodnutia : AEGON, d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13228/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AEGON") predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON. Stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON v navrhovanom úplnom znení zo dňa 17. decembra 2012 sú prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 10 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.