Výrok rozhodnutia :

AXA, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-156 k č.sp.: NBS1-000-048-478

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti UNIQA Österreich Versicherungen AG, akciová spoločnosť, so sídlom Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň, Rakúsko, zapísanej v rakúskom obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod číslom FN 63197 m (ďalej len „účastník konania“) na to, aby sa spoločnosť AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821, stala dcérskou spoločnosťou účastníka konania namiesto spoločnosti SOCIÉTÉ BEAUJON, akciová spoločnosť,
so sídlom Avenue Matignon 21, 75008 Paríž, Francúzsko, zapísanej v registri obchodu Paríža pod číslom 632 050 316 R.C.S. Paríž, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 13. marca 2020 č. záznamu 100-000-224-120.
V súlade s ustanovením § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje Národná banka Slovenska účastníkovi konania lehotu dvanásť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.