Výrok rozhodnutia :

RK-ZA spol. s r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-204-896 k č.sp.: NBS1-000-043-634

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov udeľuje devízovú licenciu č. 800 678 spoločnosti RK-ZA spol. s r.o., so sídlom Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina, IČO: 51 965 798, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia.