Súhrnné štatistické údaje poistného sektora

Súhrnné štatistické údaje podľa Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2451 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a štruktúru zverejňovania osobitných informácií zo strany orgánov dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

Zverejňovanie orgánom dohľadu

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019.

SE.02.01 Súvaha

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019.

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019. Možné nekonzistentnosti v časových radoch vo výkaze S.05 môžu byť spôsobené zmenou metodiky vykazovania, výnosy a náklady vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02 sa vykazujú za všetky poistné zmluvy poisťovne bez ohľadu na ich klasifikáciu v účtovníctve.

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019.

S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019.

S.23.01 Vlastné zdroje

2019 I.Q II.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 17.9.2019.

Agregovaný hospodársky výsledok

2000-2015

Agregované technické rezervy

2000-2015

Agregovaná solventnosť

2000-2015

Agregované údaje za životné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q 
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q

Agregované údaje za neživotné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q  IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q
2007 IV.Q
2006 IV.Q

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

2006-2013

Maximálna výška technickej úrokovej miery - historický prehľad

2004-2014

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

Predikcia úmrtnosti na Slovensku [Biatec č. 6/2014; pdf, 2475.7 kB] (Ján Barlák)
Mortality - predikcie [.xlsx, 169 kB]

Údaje týkajúce sa vplyvu pohlavia poistenej osoby k rizikám, kde pohlavie je používané ako určujúci poistno-matematický faktor pri stanovení výšky poistného


Úmrtnostné tabuľky poistenej populácie