Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v apríli 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v apríli 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,87% 5,26% 8,32% - 14,71%
Dexia banka 1,67% 3,29% 0,55% - 8,34%
Istrobanka 2,27% 4,69% 0,42% - 2,98%
OTP 3,54% 7,73% - - -
Slovenská sporiteľňa 21,52% 8,30% 60,00% - 19,66%
Tatra banka 14,85% 32,13% 0,48% - 31,12%
UniCredit Bank 3,19% 3,65% 5,13% - 2,98%
Volksbank 1,69% 3,22% 0,74% - 1,96%
Všeobecná úverová banka 21,52% 31,73% 23,68% - 18,08%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,12% - - 4,55% -
Prvá stavebná sporiteľňa 20,97% - - 84,93% -
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,60% - - 10,52% -
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,08% - 0,26% - 0,15%
Citibank 0,06% - 0,21% - -
HSBC 0,003% - 0,01% - -
ING Bank 0,001% - 0,003% - -
Komerční banka 0,0002% - 0,001% - -
Banco Mais 0,003% - 0,01% - -
Poštová banka 0,03% - 0,11% - -
Privatbanka 0,03% - 0,09% - 0,01%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1  Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2  Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3  Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4  Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)