Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v februári 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov vo februári 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,83% 5,26% 8,39% - 14,94%
Dexia banka 1,68% 3,31% 0,62% - 8,34%
Istrobanka 2,38% 5,00% 0,39% - 3,21%
OTP 3,58% 7,91% - - -
Slovenská sporiteľňa 21,45% 8,46% 60,31% - 19,51%
Tatra banka 14,47% 31,65% 0,52% - 30,88%
UniCredit Bank 3,23% 3,90% 5,02% - 3,27%
Volksbank 1,68% 3,26% 0,69% - 2,08%
Všeobecná úverová banka 21,04% 31,26% 23,60% - 17,73%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,17% - - 4,58% -
Prvá stavebná sporiteľňa 21,65% - - 84,79% -
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,72% - - 10,64% -
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,02% - 0,07% - 0,03%
Citibank 0,07% - 0,23% - -
HSBC 0,003% - 0,01% - -
ING Bank 0,001% - 0,004% - -
Komerční banka 0,0003% - 0,001% - -
Banco Mais 0,003% - 0,01% - -
Poštová banka 0,01% - 0,03% - -
Privatbanka 0,03% - 0,09% - -

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1  Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2  Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3  Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4  Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)