Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v januári 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v januári 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,78% 5,25% 8,29% - 15,00%
Dexia banka 1,69% 3,28% 0,72% - 8,36%
Istrobanka 2,42% 5,12% 0,39% - 3,29%
OTP 3,59% 7,99% - - -
Slovenská sporiteľňa 21,41% 8,60% 60,26% - 19,26%
Tatra banka 14,26% 31,36% 0,55% - 30,76%
UniCredit Bank 3,22% 4,00% 4,87% - 3,39%
Volksbank 1,68% 3,25% 0,74% - 2,13%
Všeobecná úverová banka 20,93% 31,15% 23,76% - 17,79%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,19% - - 4,60% -
Prvá stavebná sporiteľňa 21,94% - - 84,68% -
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,78% - - 10,71% -
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,004% - 0,01% - 0,01%
Citibank 0,07% - 0,24% - -
HSBC 0,003% - 0,01% - -
ING Bank 0,001% - 0,004% - -
Komerční banka 0,0003% - 0,001% - -
Banco Mais 0,003% - 0,01% - -
Poštová banka 0,01% - 0,04% - -
Privatbanka 0,03% - 0,10% - -

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1  Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2  Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3  Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4  Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)