Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností

Dôchodková jednotka predstavuje podiel na majetku v dôchodkovom fonde (DF). Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) začne vytvárať DF (DF začína DSS vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet DF u depozitára), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura, resp. 1 Sk. Po tomto dni sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určuje, a to ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu.

Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítať každý pracovný deň a najmenej raz za týždeň zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Za dni, za ktoré sa hodnota dôchodkovej jednotky nevypočítava, je hodnota dôchodkovej jednotky rovná hodnote z posledného predchádzajúceho pracovného dňa.


Mena: Euro Slovenská koruna

Časové obdobie: 1m 2m 3m 6m 1 rok 2 roky 5 rokov Všetko

Názov spoločnosti Typ dôchodkového fondu
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.3 PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Akciový OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Zmiešaný GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Dlhopisový GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Indexový
UNIQA d.s.s., a.s.1 Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.Akciový Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.7Zmiešaný Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.Dlhopisový Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.Indexový
365.life, d.s.s., a.s.2 365.life akciový negarantovaný d.f.Akciový 365.life dlhopisový garantovaný d.f.6Zmiešaný 365.life dlhopisový garantovaný d.f.Dlhopisový 365.life indexový negarantovaný d.f.Indexový
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.4 Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.Akciový Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.Zmiešaný Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Dlhopisový Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Indexový
Index Global - Indexový negarantovaný dôchodková fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Indexový
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.Akciový STABIL, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.sZmiešaný KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.Dlhopisový INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.Indexový

1. Spoločnosť Winterthur, d.s.s., a.s. sa v roku 2007 premenovala na spoločnosť AXA d.s.s., a.s.. Od 15.1.2021 pôsobí AXA d.s.s., a.s. pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.

2. Nové meno Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky d.s.s., a.s. je 365.life, d.s.s., a.s.

3. OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. sa zlúčili s fondom PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond. Nástupníckym dôchodkovým fondom je akciový negarantovaný fond PROGRES.

4. Nové meno spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

5. Na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska spoločnosti AEGON, d.s.s, a.s. a spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. došlo k zrušeniu spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. bez likvidácie a jej zániku zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov na spoločnosť NN dôchodková správcovská spoločnosť., a.s.

6. DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. a DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.

7. Zmiešaný negarantovaný z.d.f., AXA d.s.s., a.s. a Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s.

Vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek si môžete stiahnuť aj vo formátoch CSV a XML

(Aktualizácia: 06.12.2021, 09:46)