Publikácie, údaje, prezentácie

Informácie publikované na týchto stránkach majú rôzny charakter a ich cieľom je najmä informovať o aktuálnych trendoch vo finančnom sektore a poskytnúť podkladové údaje na hodnotenie rizík vyplývajúcich z týchto trendov.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS vydáva najmä Správu o finančnej stabilite a Makroprudenciálny komentár. 

V roku 2020 sa skončilo zverejňovanie Analýzy slovenského finančného sektora a Správy o stave a vývoji finančného trhu. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť v Správe o finančnej stabilite,v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch a indikátoroch.Správa o finančnej stabilite

Správa o finančnej stabilite

Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku za uplynulý polrok, resp. rok, a priniesť prehľad možných rizík pre jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia s cieľom identifikovať hlavné zdroje rizík pre domácu finančnú stabilitu.

Správa o finančnej stabilite sa zverejňuje od roku 2003 v slovenskom a anglickom jazyku dvakrát ročne. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Správy o finančnej stabilite prihláste sa do mailing listu.

 

Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár informuje o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, ich hodnotení zo strany NBS a odôvodnení prijatých rozhodnutí.