Stanoviská Národnej banky Slovenska k otázkam v oblasti starobného dôchodkového sporenia

Táto stránka obsahuje stanoviská Národnej banky Slovenska k rôznym otázkam v oblasti starobného dôchodkového sporenia, ktoré vypracovali zamestnanci Útvaru dohľadu nad finančným trhom. Pri výkone dohľadu nad finančným trhom bude Národná banka Slovenska postupovať v zmysle výkladu uvedeného v príslušnom stanovisku, ak z konkrétnych okolností nevyplynie neaplikovateľnosť na daný prípad.
Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.

Rok 2014

  • Stanovisko Národnej banky Slovenska k oprávneniu sporiteľa určiť deň svojho prestupu z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2015