Základné informácie

Doplnkové dôchodkové sporenie, jeho organizáciu, financovanie a dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový príjem v starobe. Platenie príspevkov je v tomto systéme pre väčšinu účastníkov dobrovoľné, príspevky platí tak účastník ako aj zamestnávateľ, a to na základe podmienok dohodnutých v zamestnávateľskej zmluve. Okruh účastníkov, za ktorých do tohto systému prispieva zamestnávateľ povinne, je vymedzený zákonom.

Doplnkové dôchodkové poisťovne, ktoré pôsobili v oblasti dobrovoľného sporenia na dôchodok od roku 1996, sa v priebehu rokov 2005 a 2006 transformovali na doplnkové dôchodkové spoločnosti. V súčasnosti pôsobia na trhu štyri takéto subjekty. Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré sa navzájom odlišujú investičnou stratégiou, pričom účastníci ich využívajú v akumulačnej fáze, a výplatný doplnkový dôchodkový fond, ktorý slúži výlučne na vyplácanie dočasného doplnkového dôchodku. Ak má účastník záujem o vyplácanie doživotného doplnkového dôchodku, musí previesť svoje dôchodkové úspory do poisťovne a zakúpiť si doživotnú anuitu.

Podmienky na získanie nároku na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku sú stanovené v zákone, minimálne však musí účastník získať 10 rokov doplnkového dôchodkového sporenia a dovŕšiť 55 rokov veku.