Oznámenia o zániku

Doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktorým zaniklo povolenie na vznik a činnosť 

P.č.

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Dôvod

Právoplatné dňa

1.

AEGON, d.d.s., a.s.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

36 779 270

vrátenie povolenia podľa predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. d) Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10.12.2012