Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

9.2.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - január 2018. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 30. 1. 2018 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. 2. 2019.

20.12.2017
Dňa 15.12.2017 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation Paper on Draft regulatory technical standards under the new Prospectus Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 9.3.2018.   viac

25.10.2017

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - október 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. novembra 2018.

29.9.2017
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. novembra 2017  viac

14.8.2017
EIOPA dňa 26.7.2017 zverejnila konzultačný materiál  Consultation Paper on EIOPA ´s regular information requests towards  NCAs regarding provision of occupational pensions infomation.  Termín na predkladanie pripomienok k zverejnenému materiálu je do 27. októbra 2017.