Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

25.10.2021
Dňa 21. októbra 2021 zverejnili ESAs (ESMA, EBA, EIOPA) na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the European Commission mandate regarding the PRIIPs regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 16. decembra 2021. viac

8.10.2021
Dňa 1. októbra 2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the European Commission mandate on certain aspects relating to retail investor protection. Termín na predkladanie príspevkov je do 2. januára 2022. viac

5.10.2021
Dňa 24. septembra 2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on the review of certain aspects of the short selling regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 19. novembra 2021. viac

29.9.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár, september 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %