Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

22.12.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. 12. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár - december 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

15.12.2021
Dňa 14. decembra 2021 ESMA zverejnila PUBLIC STATEMENT on transfer of competences and duties relating to certain data reporting services providers from National Competent Authorities to ESMA.

7.12.2021
Dňa 25. novembra 2021 zverejnila Európska komisia balík legislatívnych opatrení Únie kapitálových trhov (CMU) predstavujúci dôležitý krok k implementácii Akčného plánu CMU z roku 2020. Balík pozostáva zo štyroch hlavných legislatívnych návrhov (ESAP, ELTIF, AIFMD, MiFIR) a oznámenie Komisie k CMU - rok po akčnom pláne.

7.12.2021
Dňa 19. novembra zverejnila Európska komisia na konzultáciu Call for evidence on the Listing Act - making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs rozdelenú na verejnú konzultáciucielenú konzultáciu. Termín na predkladanie príspevkov je do 11. februára 2022.

29.11.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. novembra 2021 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite - november 2021