Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

24.7.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. júla 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - júl 2019 a rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 2,00 % s účinnosťou od 1. augusta 2020.

18.7.2019
Dňa 12.7.2019 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on Draft Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. októbra 2019 viac 

2.7.2019
Dňa 24.6.2019 ESMA zverejnila dotazník s názvom Survey on collection of evidence on undue short-term pressure from the financial sector on corporations. Termín na predkladanie príspevkov je 29.7.2019   viac

3.6.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2019 rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika

31.5.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2019 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2019   (Zhrnutie)

3.5.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - apríl 2019 a rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. mája 2020