Ochrana finančného spotrebiteľa

10. jún 2013

Národná banka Slovenska vykonáva od 10. 6. 2013 funkciu jednotného kontaktného miesta na vybavovanie všetkých podaní finančných spotrebiteľov.

Dňom 10. júna 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o dohľade nad finančným trhom, na základe ktorej NBS vybavuje podania (sťažnosti) klientov dohliadaných subjektov, ktoré súvisia s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov. NBS vykonáva funkciu tzv. jednotného kontaktného miesta pre finančných spotrebiteľov všetkých dohliadaných finančných inštitúcií.

Podania môžu klienti zasielať poštou, v elektronickej podobe vyplnením elektronického formulára alebo podaním osobne v ústredí NBS ako aj v expozitúrach centrálnej banky. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke: Ochrana finančného spotrebiteľa.