Overview of ESMA guidelines adopted by NBS


ESMA Guideline
(English)

ESMA Guideline (Slovak)

 

Notification date for ESMA guideline implementation 

Implementation method for the ESMA Guideline (published on the NBS website - in Slovak only)

Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)

 

Reference:

2013/606

 

Usmernenie ESMA z 3. júna 2013 č. 2013/606 - Politiky a postupy odmeňovania (MiFID)

 

 

29.11.2013

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania

 

Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges

 

Reference:

2013/1390

Usmernenie ESMA z 3. októbra 2013 č. 2013/1390 - Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines on key concepts of the AIFMD

 

Reference:

2013/611

Usmernenie ESMA z 13. augusta 2013 č. 2013/611 - Usmernenia o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation

 

Reference:

2013/720

Usmernenie ESMA zo 17. júna 2013 č. 2013/720 - Usmernenia a odporúčania k rozsahu nariadenia o ratingových agentúrach 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements

 

Reference:

2013/322

 

Usmernenie ESMA z 10. júna 2013 č. 2013/322 -Usmernenia a odporúčania na zavedenie jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD

 

Reference:

2013/232

 

 

Usmernenie ESMA z 3. júla 2013 č. 2013/232 - Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

 

 

 

 

15.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčanie

Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska

zo 14. augusta 2013 č. 1/2013

pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania

Guidelines on Exemption for market making activities and primary market operations under the Short selling regulation

 

Reference:

2013/74

 

 

 

 

Usmernenie ESMA z 2. apríla 2013 č. 2013/74 - Výnimka pre činnosti tvorby trhu a operácie na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

 

28.5.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodické usmernenie

Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska

z 24. mája 2013 č. 1/2013

k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji

nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

 

Guidelines on ETFs and other UCITS issues

 

Reference:

2012/832

 

Usmernenie ESMA z 18. decembra 2012 č. 2012/832 - Usmernenia o fondoch obchodovateľných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS

 

 

18.2.2013

na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

 

 

Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements

 

Reference:

2012/388

 

Usmernenie ESMA z 28. septembra 2012 č. 2012/388 - Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID týkajúcich sa vykonávania funkcie dodržiavania (compliance)

 

26.11.2012

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania - compliance

 

Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements

 

Reference:

2012/387

 

Usmernenie ESMA z 21. augusta 2012 č. 2012/387 - Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek vhodnosti podľa MiFID

 

19.10.2012

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID

 

Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS

 

Reference:

2012/197

 

Usmernenie ESMA z 28. marca 2012 č. 2012/197 - Usmernenia o meraní rizika a výpočte celkového rizika pre určité typy štruktúrovaných PKIPCP

 

29.5.2012

na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

 

 

Guidelines  - Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms,

investment firms and competent authorities

 

Reference:

2011/456

 

 

Usmernenie ESMA z 24. februára 2012 č. 2011/456  - Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre

obchodné platformy, investičné spoločnosti a príslušné orgány

 

24.4.2012

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi