Súťaž pre študentov Generácia €uro

Súťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu zabezpečujú jednotlivé centrálne banky eurozóny.

Aký má súťaž Generácia €uro prínos pre študentov?

Cieľom súťaže Generácia €uro, ktorá sa uskutočňuje každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Vďaka súťaži študenti majú príležitosť zdokonaliť svoje analytické a kritické myslenie, zlepšiť svoju schopnosť pracovať v tíme a rozvinúť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Majú tiež možnosť stretnúť sa s významnými ekonómami a vymeniť si skúsenosti so študentmi z iných krajín eurozóny. Poznatky a zručnosti nadobudnuté počas súťaže môžu byť v neposlednom rade pre študentov užitočné aj v rámci príprav na štúdium na univerzite.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl vo veku 16 - 19 rokov (pozn. v jednotlivých krajinách sa môže vek študentov vzhľadom na rôzny školský systém líšiť, ale spravidla ide o študentov posledného ročníka stredných škôl). Študenti vytvárajú tímy (max. 5 študentov) za asistencie učiteľa. Členovia tímu by mali byť z rovnakej školy, pričom o účasti v tíme sa učitelia a študenti rozhodujú sami. Každý tím by si mal zvoliť jedného člena za vedúceho tímu. Na súťaži sa môže zúčastniť aj viac tímov z rovnakej školy.

Výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro 2019/2020:

Prvého kola súťaže (online kvíz) sa zúčastnilo 113 tímov. Do druhého kola súťaže postúpilo 37 tímov so skóre 100%, 97% a 93%. V druhom kole súťaže študenti spracovali projekty na tému "Minulý rok sme si pripomenuli 10 rokov eura v SR. Vysvetli svojmu rovesníkovi aké pozitíva alebo negatíva tento krok priniesol." Porota súťaže anonymne posudzovala 27 doručených projektov: 14 videí, 5 esejí, 4 prezentácie, 3 básne a aj 1 obraz.

Tretie kolo súťaže (prezentácia pred porotou v NBS 20. 3. 2020) a tiež európske finále súťaže Generácia €uro "Generation €uro Final Event", ktoré sa malo uskutočniť 19. -20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, boli žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené.

Na základe rozhodnutia poroty súťaže sú oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro nasledovné (poradie po 2. kole):

1. miesto: tím Negative interest rates are the way, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

2. miesto: tím CBOARBA, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

3. miesto: tím N€uroM, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a tím Samkove dietky, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

4. miesto: tím S.M.A.R.T., Súkromné Gymnázium Oravská 11, Žilina

Finalistom aj všetkým zúčastneným tímom blahoželáme.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete v Príručke pre učiteľov:

Súťaž pre študentov Generácia €uro - Príručka pre učiteľov [.pdf, 8626.1 kB]

Kontakt:

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Peter Szuttor
+421 2 5787 2147
sutaz[at]nbs.sk