Makroekonomické ukazovatele

Súbor Aktuálne makroekonomické ukazovatele – mesačné časové rady obsahuje výber základných informácií o ekonomike SR. Zdrojom dáta je Makroekonomická databáza NBS. Účelom súboru je každý mesiac poskytnúť prehľad aktuálnych ekonomických informácií. Prvý list súboru obsahuje hlavné makroekonomické ukazovatele. Súbor ďalej obsahuje informácie o menovom vývoj (úroková sadzba, menové agregáty, vklady a úvery) a tiež o ekonomike (ceny, HDP, trh práce, platobná bilancia, výsledky konjunkturálnych prieskumov, štátny rozpočet, vonkajšie prostredie). Súbor je prílohou publikácie Mesačný bulletin NBS, publikovaný v mesačnej periodicite.

Aktuálne makroekonomické ukazovatele – mesačné časové rady

Súbor Ročné makroekonomické ukazovatele obsahuje informačnú brožúru základných ekonomických ukazovateľov v ročnej periodicite. Poskytuje základný prehľad o vývoji slovenskej ekonomiky. Obsahuje informáciu o miere inflácie, vývoji HDP, miere nezamestnanosti, bilancii štátneho rozpočtu, úrokových sadzbách.

Ročné makroekonomické ukazovatele

Makroekonomická databáza

Makroekonomické ukazovatele pre odbornú verejnosť uverejňuje NBS v Makroekonomickej databáze. Databáza je rozdelená do ôsmich oblastí makroekonomických ukazovateľov: inflácia, HDP, trh práce, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh a umožňuje pracovať s časovými radmi podľa vlastného výberu (v stromovej štruktúre alebo na báze selektoru) vrátane grafického spracovania.

Strednodobá predikcia NBS

Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky). Predikcia je zároveň vhodným analytickým nástrojom, ktorý ponúka komplexný pohľad na súčasný a budúci ekonomický vývoj SR.