2020

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2019 2020
12p 1 2 3 4 5 6p 7 8 9 10 11 12
Národný príspevok k menovému agregátu M3 69 448
69 300
69 577
69 370
70 833
71 317
72 197


Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 19 246 19 443
19 606
19 583
20 937
22 413
23 748


Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 62 054
61 997
62 394
62 671
63 038
63 309
63 521


Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 29 583
25 882
25 943
26 085
27 137
27 510
29 100


Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 31 529
30 449
30 270
29 695
30 304
30 158
31 079


p - predbežné údaje