2019

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2018 2019
12 1 2 3 4 5 6 7 8p 9 10 11 12
Národný príspevok k menovému agregátu M3 63 853
63 887
64 607
64 728
65 166
65 927
66 194 66 381
67 059
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 18 419 18 410
18 424
18 477
18 743
18 181
18 146
18 423
18 545
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 58 097
58 500
58 745
59 032
59 440
59 749
59 964
60 443
60 905
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 27 703
25 176
25 498
25 902
25 827
26 116
27 187
27 159
27 430
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 30 204
28 808
28 799
29 270
29 332
29 843
30 497
30 691
30 780
p - predbežné údaje