2019

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2018 2019
12 1 2 3 4p 5 6 7 8 9 10 11 12
Národný príspevok k menovému agregátu M3 63 853
63 887
64 607
64 728
65 166
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 18 419 18 410
18 424
18 477
18 743
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 58 098
58 500
58 745
59 032
59 440
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 27 704
25 176
25 498
25 902
25 827
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 30 204
28 808
28 799
29 270
29 332
p - predbežné údaje