2018

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2017 2018
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 60 253 60 416 60 623 61 160 61 598 61 688 61 703 62 261 62 502 62 402 62 423 63 110 63 853
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 18 076 18 288 18 279 18 425 18 593 18 661 18 949 19 016 19 171 19 599 19 845 18 458 18 419
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 53 262 53 878 54 118 54 541 55 251 55 605 56 307 56 952 57 353 57 592 58 232 58 555

58 098

Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 22 573 20 889 20 747 20 745 21 478 22 294 21 588 21 935 21 943 22 753 23 118 25 811 27 704
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 26 160 26 770 26 744 26 886 27 105 27 291 27 504 27 807 27 748 28 280 28 435 29 941

30 204

p - predbežné údaje