Štatistika poisťovní a penzijných fondov

Významný podiel aktív poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia na celkových aktívach európskeho finančného trhu sa úmerne premieta do štruktúry a rozsahu požiadaviek na zber a zverejňovanie metodicky harmonizovaných štatistických informácií za tieto subjekty.

Národná banka Slovenska sa preto po vstupe Slovenskej republiky do Európskej menovej únie zamerala v oblasti štatistiky poisťovní a dôchodkového sporenia na pokračujúcu implementáciu požiadaviek Európskej Centrálnej Banky. Výsledkom bolo zahájenie zostavovania štatistických súborov na národnej úrovni, ich transmisia do Európskej centrálnej banky a tým prispievanie do agregátov eurozóny.

ICPF štatistika

ICPF štatistika (názov odvodený z počiatočných písmen anglického názvu „Insurance Companies and Pension Funds") poskytuje informácie o finančných aktívach a finančných pasívach sektora poisťovní a penzijných fondov v zmysle metodiky a klasifikácií definovaných v Európskom systéme národných účtov 1995 (ESA 95) a počnúc referenčným rokom 2014 v zmysle  Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010).

Štatistika sa zostavuje z agregovaných štvrťročných údajov a z agregovaných ročných auditovaných údajov poisťovní a penzijných fondov v rozsahu sektorovo členených stavov a transakcií finančných aktív a finančných pasív .

Spravodajskými jednotkami sú všetky poisťovne so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (pred rokom 2006 Úradom pre finančný trh) a všetky fondy dôchodkového sporenia  a doplnkového dôchodkového sporenia. Štatistika ICPF nezahŕňa údaje za pobočky poisťovní z iných členských štátov Európskej únie, sprostredkovateľov poistenia a ani správcovské spoločnosti spravujúce dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.

Národné údaje sú zostavované a do Európskej centrálnej banky odosielané štvrťročne.

Európska centrálna banka zostavuje agregované údaje za všetky krajiny Európskej menovej únie a vybrané ukazovatele publikuje s ročnou periodicitou počnúc referenčným rokom 2010. Zverejnené údaje Európskej centrálnej banky sú dostupné na adrese: http://www.ecb.int/stats/money/icpf/html/index.en.html

Štvrťročné štatistické údaje ICPF:

2015 I.Q  II.Q  III.Q  
2014 I.Q  II.Q  III.Q  IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2010       IV.Q

Časový rad štvrťročných štatistických údajov ICPF:

   2010 - 2015

Zdrojové údaje pre zostavenie štatistiky ICPF:

Údaje pre zostavenie štatistiky ICPF sú získavané priamo od vykazujúcich subjektov v súlade s opatreniami NBS:

  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní 
  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 456/2008 Z. z.) 

S účinnosťou od 1.1.2014  platí pre vykazovanie subjektov poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia nové opatrenie NBS:

  • Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č.10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely