Hlásenia pre devízovú ohlasovaciu povinnosť

Pre zostavovanie platobnej bilancie sú Národnej banke Slovenska predkladané tieto okruhy hlásení:

Vykazujúce jednotky zasielajú jednotlivé hlásenia prostredníctvom Štatistického zberového portálu (IS ŠZP)

Vykazujúce jednotky zasielajú ročné  hlásenia  za rok 2015 mailom alebo poštou, prípadne faxom (prostredníctvom ŠZP bude k dispozícii až za rok 2016).  

Národná banka Slovenska
oddelenie štatistiky nebankových subjektov

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1