Menová a finančná štatistika

„Nič nie je dôležitejšie pre menovú politiku, ako dobrá štatistika.“ (Prezident Európskeho menového inštitútu, Alexandre Lamfalussy, v predslove publikácie "Statistical Needs of the Monetary Union" (1996))

Zostavovanie harmonizovanej národnej štatistky a spolupráca s ECB je dôležitou činnosťou Národnej banky Slovenska. Menová a finančná štatistika tak svojim rozsahom prispieva do súhrnu ekonomických a finančných údajov potrebných pre rozhodovanie a výkon jednotnej menovej politiky. Jednotlivé štatistiky sú využívané tiež najmä na účely finančnej stability, analýzy obozretnosti.

Cieľom je poskytnúť užívateľom aktuálne údaje a časové rady v národnom detaile, ako aj štatistiky zostavené podľa harmonizovanej metodiky v rámci eurozóny, ktoré sú zotriedené podľa jednotlivých oblastí menovej a finančnej štatistiky.

Menová a finančná štatistika svojim rozsahom poskytuje najmä mesačné údaje za stavy, transakcie, úrokové miery, miery rastu za vybrané kategórie aktív a pasív, za ekonomické sektory - peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov a ostatných finančných sprostredkovateľov. Súčasťou menovej a finančnej štatistiky je tiež štatistka cenných papierov a finančných trhov.

Prezentované údaje sú triedené podľa nasledovnej hierarchie: na prvej úrovni sú publikované národné údaje v štruktúre totožnej s požiadavkami ECB. Pre analytické účely sú poskytované časové rady a aktuálne prehľady vybraných kategórií za obdobie pred našim vstupom do eurozóny a po vstupe. V časti „súvisiace odkazy“ sú linky na údaje za eurozónu a pomocné odkazy.

Detailnejšie údaje, ktoré sú podkladom pre zostavenie harmonizovaných národných dát, sú zverejňované v záložkách „Zdrojové štatistické údaje peňažných finančných inštitúcií a ostatných finančných sprostredkovateľov“.

Stránka poskytuje tiež informácie o metodike, právnych normách a aktuálne publikácie.

Vaše podnety a pripomienky uvítame na: mbs[at]nbs.sk