Informácie pre vykazujúce subjekty

Subjekty kapitálového trhu (obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, depozitári podielových fondov, Burza cenných papierov a Centrálny depozitár cenných papierov), poistného trhu (poisťovne, zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov) a trhu dôchodkového sporenia (dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, depozitári dôchodkových správcovských spoločností a depozitári doplnkových dôchodkových spoločností) predkladajú Národnej banke Slovenska na účely dohľadu a na štatistické účely jednotlivé výkazy prostredníctvom IS STATUS-DFT.

Pre zostavovanie platobnej bilancie sú Národnej banke Slovenska predkladané v zmysle Devízového zákona jednotlivé okruhy hlásení pre devízovú ohlasovaciu povinnosť.

Aktualizácia: október 2009