Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2019

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 783,2
3 783,2
3 783,5
3 783,5
3 780,9
3 780,9
3 819,4
3 819,4
Komerčné banky spolu 1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
v tom:
  - banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
  - banky so zahr. majetkovou účasťou 1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
Pobočky zahraničných bánk */ 1 799,2
1 799,2
1 799,5
1 799,5
1 797,0
1 797,0
1 835,5
1 835,5

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke