Archív

Archív Národnej banky Slovenska (NBS) je súčasťou oddelenia správy archívu spolu s registratúrnym strediskom NBS, ktoré zabezpečuje predarchívnu starostlivosť pre NBS. Uchováva a spravuje písomné záznamy pochádzajúce z činnosti prevažnej väčšiny peňažných inštitúcií, ktoré pôsobili na území Slovenska postupne od polovice 19. storočia.

V rámci svojej činnosti spracúva a sprístupňuje uložené archívne fondy, vytvára archívne zbierky, buduje príručnú knižnicu, poskytuje informácie a konzultácie širokej odbornej či laickej verejnosti, vyvíja publikačnú činnosť a spolupracuje s archívmi doma i v zahraničí.

Archív NBS