Štatistické údaje

Štatistické údaje o počte (volume) a hodnote (value) platieb zaslaných účastníkmi TARGET2-SK sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Hodnota platieb je uvedená v miliardách eur.

Statistika TARGET2-SK

Ďalšie štatistické údaje o systéme TARGET2 sú dostupné na internetovej stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/payments/payments/html/index.en.html