Mandát NSG-SK

Národná užívateľská skupina T2S
pre Slovenskú republiku
(AMI-SeCo NSG - SK)
Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral
National Stakeholder Group
Mandát


1.  Ciele

Národná skupina (ďalej len „NSG-SK") spája zástupcov Národnej banky Slovenska,  poskytovateľov a regulátorov služieb vyrovnania cenných papierov, používateľov (účastníkov finančného trhu/T2S používateľov) a iných záujmových skupín v rámci národného trhu za účelom podpory integrácie finančného trhu v oblasti vyrovnania cenných papierov a riadenia kolaterálu a tiež za účelom poskytovania poradenstva a informácií vo veci trhových infraštruktúr Eurosystému vrátane súvisiacich projektov.  NSG-SK predstavuje poradný orgán pre všetky otázky týkajúce sa vývoja, implementácie a prevádzky T2S, zároveň predstavuje fórum pre zapojenie a informovanie národných účastníkov trhu do práce  - Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (ďalej len AMI-SeCo) a zakladá formálne spojenie medzi AMI-SeCo a národným trhom.

NSG-SK  poskytuje vstupné informácie pre AMI-SeCo vo vzťahu ku všetkým záležitostiam, ktorými sa zaoberá AMI-SeCo. NSG-SK je oprávnený tiež navrhovať AMI-SeCo otázky, ktorými sa AMI-SeCo má zaoberať.

Pre Slovenskú republiku je zriadená Národná skupina (NSG-SK) s nasledovným mandátom:

2. Mandát

Mandát pre NSG-SK je nasledovný:

  • hodnotiť dopady T2S funkcionalít a najmä akýchkoľvek zmien v T2S požiadavkách používateľov na národný trh, zvýšenú pozornosť venovať zachovaniu konceptu „lean T2S", teda zabráneniu presadzovať národné špecifiká a podporiť harmonizáciu,
  • zaujímať sa o proces zmenových konaní T2S, pričom NSG-SK hodnotí návrhy na zmenu vo vzťahu k prevádzke na národnom trhu,
  • prispievať k monitorovaniu a implementácii úloh spojených s harmonizačnými aktivitami podporovanými AMI-SeCo,
  • dávať do pozornosti zoskupeniu AMI-SeCo podstatné záležitosti, ktoré sú predmetom znepokojení národného trhu vo vzťahu k otázkam T2S,
  • zabezpečovať informovanosť národného trhu o T2S,
  • poskytovať podporu členom AMI-SeCo.

3. Zloženie

NSG-SK pozostáva z predsedu, tajomníka a členov.

Predsedom NSG-SK je zástupca Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS").

Tajomníkom NSG-SK je zamestnanec NBS. Tajomník sa zúčastňuje pravidelných stretnutí ECB organizovaných ECB sekretariátom AMI-SeCo.

Členmi NSG-SK sú zástupcovia všetkých kategórií poskytovateľov, používateľov a regulátorov služieb vyrovnania cenných papierov a to NBS,  Centrálny depozitár cenných papierov, Národný centrálny depozitár cenných papierov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Slovenská banková asociácia, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi a Burza cenných papierov v Bratislave.

4. Procesné pravidlá

NSG-SK v požadovanom čase poskytuje národný pohľad na záležitosti, ktoré rieši AMI-SeCo. ECB pravidelne poskytuje informácie zoskupeniu NSG-SK tak, že organizuje pravidelné stretnutia s tajomníkmi národných NSG, čím sa zabezpečí prepojenosť medzi NSG-SK a AMI-SeCo. NSG-SK ako predstaviteľ národného trhu bude  vyjadrovať svoje postoje a názory na záležitosti požadované sekretariátom AMI-SeCo.

NSG-SK bude mať pravidelné rokovania zosúladené s harmonogramom AMI-SeCo rokovaní. Bude tak možné prerokovať dokumenty pripravené v ECB a vyjadriť k nim názor NSG-SK. NSG-SK môže tiež pripraviť písomné stanoviská k materiálom  AMI-SeCo a prostredníctvom AMI-SeCo sekretariátu predložiť názor NSG-SK na vedomie AMI-SeCo.  Navyše NSG-SK sa môže stretnúť i mimo harmonogramu rokovaní AMI-SeCo v prípade potreby riešenia aktuálnych otázok.

Tajomník NSG-SK zabezpečuje zasielanie programu a príslušných dokumentov pripravovaných členmi na rokovanie NSG-SK minimálne 5 pracovných dní pred stretnutím. Materiály zasielané z ECB tajomník zasiela členom NSG-SK bezprostredne po ich obdržaní z ECB. Závery z rokovaní NSG-SK budú publikované na webstránke ECB a NBS.

Na webovej stránke ECB a NBS bude publikovaný i zoznam členov NSG-SK a ich e-mailové kontakty s cieľom umožniť prípadné vzájomné skontaktovanie sa i s členmi iných národných skupín.