Základné ciele a možnosti použitia oversightu

„Oversight platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi" je úloha centrálnej banky, ktorá má za cieľ podporovať plynulé a bezpečné fungovanie systémov prostredníctvom sledovania existujúcich a naplánovaných systémov, ich hodnotením vzhľadom na tento cieľ, a keď je to potrebné, iniciovať zmeny.  

Za posledných 15 rokov sa chápanie oversightu pre platobné systémy a systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi zo strany centrálnych bánk stalo omnoho jednoznačnejším, hlavne čo sa týka záujmu posilňovania finančnej stability vo všeobecnosti.

Centrálna banka má rozhodujúce postavenie v celkovom procese fungovania platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi. Jednak poskytnutím bezrizikových aktív pre účely vyrovnania, v mnohých prípadoch ako prevádzkovateľ jedného alebo aj viacerých systémov, ďalej ako účastník týchto systémov a v neposlednom rade ako činiteľ, ktorý prispieva k prijatiu a uplatňovaniu pravidiel a štandardov pre tieto systémy. Centrálna banka podporuje systémy, ktoré poskytujú účinné spôsoby uskutočňovania menovej politiky a ktoré napomáhajú dosiahnuť finančnú stabilitu.

Oversight platobných systémov je neoddeliteľnou súčasťou úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) v rámci európskeho inštitucionálneho a právneho rámca.

Za účelom poskytnutia komplexného pohľadu na metódy, postupy a nástroje, ktoré Eurosystém používa pre svoje oversight aktivity, ECB zverejnila dokument Eurosystem Oversight Policy Framework.