Svetová obchodná organizácia (WTO)

World Trade Organization (WTO)

http://www.wto.org

 

Základná charakteristika

Svetová obchodná organizácia (WTO) je medzinárodná organizácia a špecializovaná agentúra OSN s primárnym cieľom liberalizácie svetového obchodu prostredníctvom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok obchodu. Zaoberá sa pravidlami obchodovania medzi členskými štátmi na globálnej úrovni. Bola založená v roku 1995 so sídlom v Ženeve. WTO slúži ako fórum pre členské krajiny na uzatváranie multilaterálnych obchodných dohôd a riešenie obchodných sporov.

WTO vznikla ako výsledok Uruguajského kola  rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).  GATT fungovala od roku 1948 ako dočasná zmluvná úprava a organizácia, ktorej hlavným cieľom bola úprava pravidiel pre obchod s tovarom medzi zmluvnými členskými krajinami. WTO prebrala agendu GATT a doplnila do nej aj stanovovanie pravidiel pre obchod so službami a duševným vlastníctvom.

Pravidlá obchodu so službami definuje Všeobecná dohoda o obchode so službami (General Agreement on Trade in Services - GATS) a pravidlá obchodu s duševným vlastníctvom upravuje Dohoda o obchodných aspektoch duševného vlastníctva (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS).

V súčasnosti má WTO 153 členov, čo pokrýva vyše 97% svetového obchodu. V súčasnosti rokuje o svojom členstve vo WTO okolo 30 krajín.

 

Orgány WTO

Ministerská konferencia (Ministerial Conference) je najvyšším orgánom WTO. Uskutočňuje sa najmenej raz za dva roky. Má výhradné právo prijímať rozhodnutia ku všetkým otázkam multilaterálneho obchodného systému a k dohodám, ktoré sú záväzné pre členov tejto organizácie. Výsledky ministerských konferencií sú sformulované v záverečných ministerských deklaráciách. Do dnešnej doby sa uskutočnilo 14 ministerských konferencií (8 v rámci GATT a 6 v rámci WTO).

Generálna rada (General Council) má na starosti chod WTO v čase medzi ministerskými konferenciami. Jej sídlo je v Ženeve a stretáva sa niekoľkokrát do roka. Na stretnutiach sa zväčša zúčastňujú veľvyslanci členských krajín WTO. V rámci generálnej rady existujú 3 samostatné orgány - Generálna rada (General Council), Orgán WTO pre prehľad obchodných politík (Trade Policy Review Body - TPRB) a Orgán na urovnávanie sporov (Dispute Settlement Body). Generálna rada zastrešuje prácu rôznych rád a výborov, ktoré sa venujú špecifickým oblastiam obchodu.

Na základe deklarácie z Dohy z novembra 2001 bol vytvorený Výbor pre obchodné rokovania (Trade Negotiations Committee - TNC). Má na starosti rokovania v rámci nového kola rokovaní, tzv. rozvojovej agendy z Dohy (Doha Development Agenda). TNC rokuje na základe právomocí generálnej rady. Jeho predsedom je generálny riaditeľ.

Sekretariát WTO má sídlo v Ženeve. Jeho úlohou je poskytovať technickú a odbornú pomoc jednotlivým výborom a radám WTO, technickú asistenciu rozvojovým krajinám, monitorovať vývoj svetového obchodu, poskytovať informácie verejnosti a organizovať ministerské konferencie. Na čele sekretariátu WTO stojí generálny riaditeľ, ktorý je volený na 4-ročné funkčné obdobie. Od 1. septembra 2005 je generálnym riaditeľom Pascal Lamy.

Pracovnými jazykmi WTO sú angličtina, francúzština a španielčina.

 

Členstvo SR vo WTO

SR sa stala zmluvnou stranou GATT-u 1. januára 1993 na základe Protokolu o prístupe SR ku GATT. Týmto prevzala všetky práva a záväzky voči zmluvným stranám GATT-u od roku 1948, t.j. od vstupu bývalej ČSR. Na základe Dohody o zriadení WTO sa SR stala dňom vzniku WTO (1. január 1995) jej pôvodným členom. Z členstva SR vo WTO vyplýva povinnosť dodržiavať princípy, postupy a záväzky uvedené v dohodách a dohovoroch platných v rámci WTO.

Vstupom SR do EÚ sa v SR realizuje spoločná obchodná politika EÚ. Legislatívnym základom spoločnej obchodnej politiky EÚ sú články 131 a 133 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev. Európskej komisii (EK) boli pridelené výlučné kompetencie pri formulovaní a realizácii spoločnej obchodnej politiky EÚ. V tomto kontexte je v kompetencii EK aj vykonávanie obchodných dohôd v rámci WTO, dohôd s regionálnymi organizáciami či krajinami mimo EÚ. Na rokovaniach v rámci WTO vystupuje stály predstaviteľ EK a členské štáty EÚ zastávajú len pozície pozorovateľov.

Členské krajiny EÚ prezentujú svoje pozície k jednotlivým problematikám WTO vo Výbore 133 Rady EÚ. Výbor 133 je poradný orgán Rady EÚ, zodpovedný za multilaterálne obchodné záležitosti. Pravidelne sa stretáva na úrovni titulárov (Titularies, Full Members), zástupcov (Deputies) a expertov (napr. za oblasť textilu, služieb, ocele). Všetky materiály z oblasti spoločnej obchodnej politiky sa musia najprv prerokovať vo Výbore 133, následne sú predložené výboru COREPER II (Výbor stálych zástupcov) a potom sú prerokované v Rade EÚ.

Spoluprácu s WTO v SR zastrešuje MH SR, ktorého zástupcovia reprezentujú pozície SR vo Výbore 133 Rady EÚ. Slovenskú republiku vo WTO zastupuje Stála misia SR pri Úradovni OSN a ďalších medzinárodných organizáciách v Ženeve, v rámci ktorej je vytvorená sekcia WTO.

 

Aktivity NBS vo vzťahu k WTO

V nadväznosti na úlohy, postavenie a kompetencie NBS je pre NBS dôležitá Rada pre obchod so službami (Council for Trade in Services), a v rámci nej Výbor pre obchod s finančnými službami (Committee for Trade in Financial Services).

NBS sa aktívne zapája do rokovaní o liberalizácii finančných služieb, ktorou sa zaoberalo už Uruguajské kolo obchodných rokovaní (1986-1994). Súčasťou Záverečného dokumentu sa stali listiny špecifických záväzkov jednotlivých krajín a ich listiny výnimiek zo zaobchádzania podľa doložky najvyšších výhod (DNV).

GATS zaväzuje členské štáty progresívne liberalizovať obchod so službami a v nadväznosti na čl. XIX GATS musia začať nové kolo rokovaní do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO (najneskôr v roku 2000). Preto sa 1. januára 2000 začali nové rokovania o ďalšej výraznej liberalizácii služieb, vrátane finančných služieb. Počas ministerskej konferencie WTO v Dohe (Katar) v roku 2001 boli rokovania o službách zahrnuté do nového kola rokovaní WTO - tzv. rozvojovej agendy z Dohy.

 

Aktualizované: december 2008