Svetová banka (SB)

The World Bank

http://www.worldbank.org

Svetová banka bola založená 45 krajinami vrátane bývalého Československa na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v júli 1944 v Bretton-Woods (USA). Svoju oficiálnu činnosť začala 27. decembra 1945, keď 29 krajín podpísalo Články dohody. Členstvo v Svetovej banke je podmienené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde (MMF).

V čase založenia Svetovej banky patrili do nej dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodné združenie pre rozvoj. Postupne s ďalšími aktivitami sa Svetová banka rozšírila o ďalšie tri inštitúcie, čím vzniklo zoskupenie nazývané Skupina Svetovej banky (The World Bank Group). Prezidentom skupiny je tradične zástupca krajiny s najväčším počtom akcií - USA. Od júla 2007 je ním Jim Yong Kim. Sídlo skupiny je vo Washingtone (USA).

Skupina Svetovej banky pozostáva z nasledujúcich inštitúcií:

 

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD bola založená v roku 1945. Členmi IBRD je v súčasnosti 185 krajín, pričom členstvo je podmienené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde. IBRD predstavuje banku s najvyšším ratingom (AAA), ktorá má možnosť požičiavať si finančné prostriedky na svetových finančných trhoch za najvýhodnejších podmienok, a potom ich požičiavať členským krajinám (predovšetkým rozvojovým). IBRD poskytuje strednodobé a dlhodobé pôžičky zvyčajne na obdobie 15 - 20 rokov s 5 ročným odkladom splatnosti. Na poskytnuté pôžičky musia byť vystavené vládne záruky.

Ciele inštitúcie

 • podporovať udržateľný ekonomický rozvoj a zníženie chudoby v členských krajinách, najmä poskytovaním pôžičiek a s tým súvisiacej technickej pomoci pre určité projekty a pre programy ekonomickej reformy, ktoré sú určené na ekonomické a sociálne potreby v zdravotníctve, vo vzdelávaní, v rozvoji vidieka a základnej infraštruktúry
 • podporovať rozsiahly rovnomerný rast medzinárodného obchodu a udržiavanie rovnováhy platobných bilancií
 • poskytovať finančnú podporu na pomoc vládam pri vykonávaní reforiem v štrukturálnych a sociálnych politikách, ktoré sú rozhodujúce pri zefektívňovaní rozvoja súkromného a verejného sektora a znižovaní chudoby

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • prostriedky získané emisiou krátkodobých alebo dlhodobých obligácií
 • pôžičky získané na finančnom trhu a od vládnych organizácií
 • zisk dosahovaný z vlastných aktívnych operácií

Orgány IBRD

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán IBRD, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú svojich guvernérov a ich alternátov. Tento post zastávajú zvyčajne ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk.

Rada výkonných riaditeľov (Board of Executive Directors) má 24 výkonných riaditeľov, ktorí sú zodpovední za všeobecnú činnosť inštitúcie.

 

Medzinárodné združenie pre rozvoj
International Development Association (IDA)

Medzinárodné združenie pre rozvoj bolo založené v roku 1960. V súčasnosti má 165 členov. Riadiace orgány IDA sú identické s orgánmi IBRD.

Ciele inštitúcie

 • poskytovať pomoc najchudobnejším rozvojovým krajinám za podmienok, ktoré nezaťažujú platobnú bilanciu týchto krajín v takej miere ako pôžičky IBRD. Pomoc sa v súčasnosti sústreďuje hlavne na štáty s ročným HDP na 1 obyvateľa menším ako 1025 USD.
 • podnietiť ekonomický a sociálny pokrok v rozvojových krajinách prostredníctvom rastu produktivity, a tak zlepšiť životnú úroveň ľudí
 • poskytovať technickú pomoc
 • vykonávať poradenskú činnosť

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • príspevky od členských krajín
 • zisk dosiahnutý v IDA

IDA poskytuje úvery len vládam rozvojových štátov na dobu 35 - 40 rokov, s 10-ročným odkladom splatnosti a bez úrokov. Platí sa len ročný administratívny poplatok vo výške 0,75 % z vyplatenej čiastky každého úveru.

 

Medzinárodná finančná korporácia
International Finance Corporation (IFC)

IFC bola založená v roku 1956. V súčasnosti je členom IFC 178 krajín. IFC poskytuje pôžičky na rozvojové projekty bez záruk príslušnej vlády, a to na dobu 3 - 12 rokov s odkladom splatnosti do troch rokov. Potrebný kapitál získava IFC predovšetkým emisiou obligácií v členských krajinách. Aktivity IFC sú často spojené s činnosťou fondu Phare.

Ciele inštitúcie

 • napomáhať rozvoju súkromného sektora, a to najmä v rozvojových krajinách
 • pomáhať rozvíjať miestne kapitálové trhy prílevom medzinárodného kapitálu
 • poradenská činnosť
 • príprava a zaškoľovanie hospodárskych pracovníkov
 • radiť vládam v tom, ako zlepšovať prostredie pre súkromné investície (napr. pomáha im pri rozvíjaní domácich investičných trhov a reštrukturalizácii a privatizácii štátnych podnikov)

Orgány IFC

Riadiace orgány IFC sú totožné s orgánmi Svetovej banky. Okrem toho má IFC nezávislý poradný bankový výbor, v ktorom sú zástupcovia ôsmich svetových bánk a obchodnú poradenskú radu, ktorú tvoria zástupcovia 39 významných svetových spoločností.

 

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA bola založená v roku 1988, pričom oficiálne začala svoju činnosť v roku 1990. V súčasnosti má 167 členov. Riadiace orgány MIGA zahŕňajú radu guvernérov a radu riaditeľov.

Ciele inštitúcie:

 • podporiť prílev zahraničných investícií do výrobnej sféry členských krajín, najmä rozvojových
 • poskytovať záruky zahraničným investorom proti strate súvisiacej s politickými rizikami
 • poskytovať poradenské a konzultačné služby

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • príspevky od členských krajín
 • zisk dosiahnutý v MIGA

 

Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID je autonómna medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1966 pod záštitou Svetovej banky na základe Konvencie o riešení investičných sporov medzi členských štátmi a súkromnými investormi iných členských štátov (Konvencia). K januáru 2006 podpísalo Konvenciu 155 krajín, z ktorých 143 ju aj ratifikovalo.

Ciele inštitúcie

 • riešiť investičné spory medzi členskými krajinami a zahraničnými investormi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských krajín. Členské štáty, ktoré podpísali Konvenciu, súhlasili s tým, že rozhodnutia vynesené rozhodcovským tribunálom budú pre obidve strany záväzné, t. j obidve strany budú dodržiavať a plniť podmienky rozhodnutí. Ich porušenie môže byť predmetom súdneho pojednávania pred Medzinárodným súdom v Haagu.
 • riešiť "ad hoc spory", ktoré sa riešia podľa arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL)
 • vytvárať a harmonizovať právne normy

Orgány ICSID

Správna rada (Administrative Council) sa skladá z členov menovaných jednotlivými krajinami, ktoré podpísali Konvenciu. Predsedom Správnej rady ICSID je prezident Svetovej banky. Výročné zasadnutia rady sa konajú spoločne s výročnými zasadnutiami MMF a Svetovej banky. Sekretariát reprezentuje ICSID a spravuje arbitrážne konania.

 

Slovenská republika a Svetová banka

Dňa 20. septembra 1990 pristúpila ČSFR k dohode s inštitúciami Skupiny Svetovej banky. V súvislosti s rozdelením ČSFR Slovenská republika od 1. januára 1993 získala nástupníctvo v IBRD, IDA, IFC a MIGA. V roku 1994 sa SR podpísaním Konvencie o riešení investičných sporov medzi členských štátmi a súkromnými investormi iných členských štátov stala aj členom ICSID.

Slovenská republika prevzala práva a záväzky vyplývajúce z nástupníctva v plnom rozsahu. Aktíva a pasíva voči Svetovej banke a jej inštitúciám, ktoré získala SR delimitáciou majetkových účastí a vládnej pôžičky Structural Adjustment Loan (SAL) z bývalej ČSFR, boli rozdelené v pomere 2 : 1.

Počas existencie samostatnej SR bola v roku 1993 dočerpaná tretia tranža pôžičky SAL, ktorá bola splatená v roku 2006 a v roku 1994 bola SR poskytnutá ďalšia vládna pôžička Economic Recovery Loan (ERL), ktorej splatnosť je do roku 2011.

V rokoch 2001 - 2003 bola na základe Stratégie pomoci (Country Assistence Strategy) navrhnutá pomoc Slovensku v oblasti dokončenia transformácie a reforiem formou úverového programu v hodnote 415 mil. USD. Začiatkom roka 2001 Rada výkonných riaditeľov Svetovej banky schválila poskytnutie pôžičky EFSAL (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan) pre SR. Táto pôžička vo výške 200 mil. EUR bola určená na reformu bankového a podnikového sektora. V priebehu rokov 2002 - 2003 boli ďalej schválené projekty riadenia reformy sociálnych dávok (Social Benefits Reform Administration) modernizácie zdravotníckeho sektora (Health Sector Modernization Project) a riadenia verejných financií (Public Finance Managment Project).

Slovenská republika graduovala v roku 2008 z operácií Svetovej banky. Graduácia predstavuje formálne preradenie členskej krajiny zo skupiny krajín, ktoré majú právo byť klientmi Svetovej banky, t.j. zo skupiny rozvojových a transformujúcich sa krajín (tzv. „Part 2") do skupiny krajín s vyspelou ekonomikou (tzv. „Part 1"). Predstavuje to proces posunu krajiny zo statusu prijímateľa pomoci zo strany Svetovej banky do statusu poskytovateľa rozvojovej pomoci.

V rámci spolupráce SR a Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA) sa SR zaraďuje medzi prispievateľské krajiny. SR participovala na 11., 12., 13. a 14. doplnení zdrojov IDA, ktoré boli zamerané na finančnú pomoc pre najchudobnejšie štáty. Dňa 9. júla 2008 vláda schválila pristúpenie SR k 15. doplneniu zdrojov IDA a financovanie Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI). Príspevok Slovenskej republiky v rámci 15. doplnenia zdrojov IDA predstavuje 2, 23 mil. EUR a podiel na financovaní MDRI 630 tis. EUR v priebehu rokov 2009 až 2018.

Slovensko patrí do belgickej skupiny Svetovej banky spolu s Rakúskom, Belgickom, Bieloruskom, Českou republikou, Kosovom, Luxemburskom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom. Výkonným riaditeľom tejto skupiny je od novembra 2012 v IBRD a v MIGA Gino Alzetta (Belgicko). Zástupcom Slovenskej republiky v skupine Svetovej banky v pozícii guvernéra je minister financií SR. Pozíciu alternáta guvernéra v Svetovej banke zastáva viceguvernér NBS Ján Toth.

Zástupcom SR v skupine Svetovej banky je  Marek Jakoby, poradca výkonného riaditeľa v MMF.

 

Aktualizované: máj 2013